Paper

YouRefIt: Embodied Reference Understanding with Language and Gesture
Yixin Chen, Qing Li, Deqian Kong, Yik Lun Kei, Tao Gao, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Siyuan Huang
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021 (oral)
Paper / Supplementary / Code / Dataset / Bibtex

Team

Yixin Chen

Qing Li

Deqian Kong

Yik Lun Kei

Song-Chun Zhu

Tao Gao

Yixin Zhu

Siyuan Huang

Bibtex

@inProceedings{chen2021yourefit,
title={YouRefIt: Embodied Reference Understanding with Language and Gesture},
author = {Chen, Yixin and Li, Qing and Kong, Deqian and Kei, Yik Lun and Zhu, Song-Chun and Gao, Tao and Zhu, Yixin and Huang, Siyuan},
booktitle={The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV),
year={2021}
}